Lớp phân tích theo
xu hướng .

( Học Thử Miễn Phí )

 
 

Phân tích và giao dịch
THEO SÓNG ELLIOTT

Giá Trị Nhận Được :​
– Biết được 4 mô hình sóng điển hình và 6 cách đếm sóng hiệu quả .​
– Nắm được quy tắc chuyển động của giá trong sóng đẩy , sóng điều chỉnh và sóng mở rộng .​
– Nhận diện được chi tiết vị trí hiện tại đang ở giai đoạn nào của sóng và nhận định được các trường hợp có thể xảy ra trong giai đoạn tiếp theo của thị trường .​
– Hiểu được mối tương quan giữa sóng Elliott và tỉ lệ Fibonaccy . Sử dụng thuần thục Fibonacci .
– Hiểu biết được các mô hình ( tam giác , lá cờ , cốc tay cầm , vai đầu vai , hai đỉnh – hai đáy , ba đỉnh – ba đáy …) từ đó có cách đi lệnh hiệu quả .​
– Vận dụng mối tương quan giữa sóng , thời gian , góc lên của giá để có cái nhìn tổng quan và nhận định được những mức kỳ vọng hợp lý .​
– Xác định các lệnh có thể có trong một bộ sóng và cách sử dụng các lệnh điều kiện một cách thích hợp .​
Thời gian và đối tượng tham gia : ​ ​
Thời gian : gồm 5 buổi .​
Đối tượng : Hoàn thành chương trình xu hướng .

Đăng ký ngay